.

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi, Hukuk Bilimleri Kentleşme ve Yönetim Bilimleri olmak üzere dört anabilim dalında Hukuk, Çevre ve Yönetim, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet ve toplum teorileri, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, idari yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu program, genel olarak Kamu Yönetimi Bölümü altında yürütülmekte iken, programın giderek disiplinler arası bir gelişme göstermesi nedeniyle ve uluslararası düzeyde öğrenci değişim ve lisansüstü eğitimde paralellik sağlanması amacıyla son yıllarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adı altında yapılandırmaktadır. 1999 yılından itibaren Kamuya personel alımında merkezi sınav sisteminin getirilmesine paralel olarak bölüm içeriğindeki müfredat programının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına en fazla uyan konuları içermesi bölüme olan ilgiyi de arttırmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. Bölümümüz  mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektör ve üçüncü sektör kuruluşlarında (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi) geniş bir alanda iş imkânına sahiptirler. Kamu sektöründe kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, başta Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda olmak üzere uzmanlık ve müfettişlik, diğer Bakanlıklarda ve çeşitli kamu kurumlarında (DPT, Sayıştay, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi) uzmanlık ve müfettişlik, düzenleyici kuruluşlarda (SPK, Rekabet Kurulu, BDDK gibi) uzmanlık ve denetçilik, yerel yönetimlerde ve yerel yönetimlere bağlı birimlerde uzmanlık ve yöneticilik gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Özel sektörde ise finansman, bankacılık, insan kaynakları yönetimi, muhasebecilik ve mali müşavirlik gibi alanlarda iş imkânları bulunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü